FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy Stolarstwo Henryk Węgliński poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.”

Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.
Regionalny Programy Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.