FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

W związku z realizacją projektu pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY STOLARSTWO HENRYK WEGLINSKI POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH”,
o dofinansowanie którego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa przedsiębiorstwo ubiega się w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Stolarstwo Henryk Węgliński

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu.

W dniu 16.01.2013 nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego automatycznej okleiniarki jednostronnej ogłoszonego w dniu 07.01.2013.


Pobierz specyfikację:

2. Instalacja odpylająca (Odciąg wiórów z oprzyrządowaniem)
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą  ofertę została uznana: Felder Group Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 43 44-240 Żory